Vedtægter

Vedtægter for I-S Bælum Vandværk

§ 1
Selskabets navn er ”I-S Bælum Vandværk”, og dets hjemsted er Bælum.

§ 2
Selskabets formål er at forsyne beboerne i Bælum med rent drikkevand.

§ 3
Enhver privatperson kan optages som interessent i selskabet mod at betale den fastsatte tilslutningsafgift.
Større vandforbrugere kan optages på særlige vilkår, som i hvert enkelt tilfælde fastsættes af bestyrelsen. Tilslutningsafgifter, faste afgifter samt priser på vand fremgår af takstbladet for vandværket.

§ 4
Pumpestation og boringer samt hoved- og stikledninger, til og med en meter ind på grunden, tilhører selskabet og vedligeholdes af dette. Tilslutninger til og ændringer ved hovedanlægget må kun foretages af en af bestyrelsen godkendt installatør.
Opstår der fejl ved anlægget skal dette meddeles til bestyrelsen.

§ 5
Selskabets styrelse eller hvem bestyrelsen måtte bemyndige dertil har til enhver tid adgang til alle ejendomme, når tilsyn med selskabets anlæg er påkrævet.

§ 6
Udgifterne ved drift og vedligeholdelse af anlægget betales af forbrugerne med en af bestyrelsen fastsat årlig afgift. Til dækning af nyanlæg og større vedligeholdelsesudgifter kan der efter bestyrelsens beslutning optages lån, for hvilke samtlige interessenter hæfter solidarisk.

§ 7
Dør en interessent overgår hans rettigheder og forpligtelser til hans retmæssige arvinger.
Ved ejendomssalg skal sælgeren drage omsorg for, at køberen indtræder i hans rettigheder og ved salg af byggegrund eller deling af bestående ejendom er den fraskilte ejendom at betragte som ny ejendom.

§ 8
Selskabet har ret til at afbryde vandtilførslen til en forbruger:
1. Såfremt han ikke holder sin installation i orden
2. Såfremt pålignede afgifter ikke betales rettidigt
3. I tilfælde af unødig spild af vand.

§ 9
Selskabets anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på den årlige generalforsamling.
Valget gælder for 2 år af gangen. Der afgår henholdsvis 2 eller 3 medlemmer hvert år.
Der vælges 2 suppleanter. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og deler forretningerne imellem sig. Se i øvrigt bestyrelsens forretningsorden.
Bestyrelsen har tilsynet med den daglige drift og leder denne ved antagelse af den nødvendige medhjælp.
Selskabet er bundet ved bestyrelsens afgørelser, og dets medlemmer er solidarisk ansvarlige for alle selskabets forpligtelser.
Bestyrelsen afholder møde så ofte forholdene kræver det.

§ 10
Regnskabsåret er 1. januar til 31. december. Det årlige regnskab revideres af 1 statsautoriseret/registreret revisor, der vælges for 2 år af gangen på den årlige generalforsamling.

§ 11
Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anledning hertil, eller såfremt 25 af selskabets interessenter forlanger det.
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med 14 dages varsel.
Alle beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte.

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Valg til bestyrelsen
a. Valg af bestyrelsesmedlemmer
b. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
c. Valg af 1 statsautoriseret/registreret revisor
5. Indkomne forslag
6. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. Ændringer af vedtægterne kan kun vedtages på en generalforsamling, når mere end halvdelen af medlemmerne stemmer derfor.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, skal der med 14. dages varsel indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Denne er da beslutningsdygtig med almindelig stemmeflerhed – uanset det fremmødte antal.

§ 12
Opløsning af selskabet kan finde sted på en generalforsamling, såfremt ¾ af samtlige interessenter stemmer herfor. Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, skal der 1 måned senere afholdes en ny generalforsamling. Denne er beslutningsdygtig med almindelig stemmeflerhed uanset det fremmødte antal.